چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03

5 خارج از 5 بر پایه امتیاز 7 مشتری
(7 دیدگاه مشتری)

تماس بگیرید

قیمت چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03

چیلر صنعتی برای خنک سازی مکانیزم‌ها و ماشین آلات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. چیلر‌های صنعتی با استفاده از کمپرسور مکانیکی و چرخه تبرید، می‌توانند آب را تا زیر دمای محیط خنک کنند. برای خرید و قیمت چیلر صنعتی … .

برای مشاوره رایگان و خرید این محصول با تخفیف بیشتر با شماره‌ ۰۹۱۳۸۱۹۳۸۷۴ تماس حاصل فرمایید!

توضیحات

قیمت چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03

قبل از بررسی چیلر‌ صنعتی و مطالعه آن بهتر است در خصوص کاربرد‌‌های تبرید و همچنین چرخه تبرید یک گذر کوتاهی داشته باشیم و پس از آن به بررسی چیلر صنعتی بپردازیم: از كاربردهای تبريد براي سهولت مطالعه صنعت تبريد مي‌توان آن را بـه شـش گـروه اصـلی تقسيم نمود:

 

 

تبريد خانگی

وسعت تبريد خانگی محدود مي‌باشد و به طور عمده به يخچال و فريزرهاي خانگی مربوط مي‌شود ولی به دليل كثرت استفاده بخش قابـل ملاحظـه‌ای از تبريـد را شـامل مي‌شود.

تبريد تجاری

تبريد تجاری به طراحی، ساخت، نصب و تعميـر دسـتگاه‌هاي سـرد كننـده مورد استفاده در مغازه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، موسسات تهيه و توليـد مـواد غـذايی فاسـد شـدنی محدود مي‌شود.

 

تبريد صنعتی

به دليل مشخص نبودن حدود دقيق تبريد صنعتی و تجاری، اغلب آنها را با يكديگر اشتباه مي‌كنند. بـه طـور كلـی دسـتگاه های تبريـد صـنعتی از نظـر انـدازه بزرگتـر از دستگاه های تجاری مي‌باشد و يك نفر تكنسين با تجربه از آنها نگهداری مي‌نمايد.

از نمونه‌های معمول تبريد صنعتی، واحدهاي يخ سازی، بسته بندی مواد پروتيينـی بـزرگ (گوشـت، مـاهي، مرغ، غذاهاي منجمد و …) نوشابه‌سازي، بستني‌سازی، واحدهای صنعتی نظيـر پالايـشگاه‌های روغن، واحدهای شيميايی، واحدها یلاستيك سازی و … مي‌باشد.

 

تبريد حمل و نقل

قسمتی از كاربردهای اين گروه را ميتوان به عنـوان شـاخص هایی از تبريـد تجاری و قسمتی ديگر شاخه‌ای از تبريد صنعتی در نظر گرفت. تبريد كشتی‌ها در كـشتي‌هـای صيادی و مخازن حمل و نقل محصولات فاسد شدنی و تبريد حمل‌ و نقل به تجهيزات تبريد مـورد استفاده در كاميون‌ها برای حمل و نقل طولانی يا محلی و واگن‌های راه آهن مربوط مي‌شود.

 

تهويه مطبوع ساختمان‌ها و تهويه صنعتی

به طوريكه از اسم تهويه مطبوع بر مي آيد اين مقوله با شرايط هوا در نواحی يا فضاهای مورد نظر در ارتباط مي‌باشد و نه تنها كنترل دما بلكه كنترل رطوبت و سرعت وزش هوا را نيز به همراه تصفيه و تميز كردن آن شامل مي‌شود. كاربردهای تهويه مطبوع بر دو نوع خانگی و صنعتی مي‌باشد:

سيـستم‌هايی كـه وظيفـه عمده آن‌ها مطبوع كردن هوا براي راحتی انسان اسـت تهويـه مطبـوع خـانگی ناميـده مي‌ـ‌شود.

نمونه‌اي از اين سيستم‌ها را ميتوان در منازل، مدارس، دفاتر، مـساجد، هتل‌هـا، سـوپر ماركت‌هـا، ساختمان‌های عمومی، كارخانجات، اتومبيل‌ها، اتوبوس‌ها، هواپيماها، كشتي‌ها و … مشاهده نمـود.

از طرف ديگر هر نوع مطبوع سازی هوا كه هدف اصلی آن رفاه انـسان‌ها نباشـد، تهويـه صـنعتی ناميده مي‌شود.

اين الزامًا بدان معني است كه سيستم‌های تهويه صـنعتی بـا توجـه بـه وظيفـه اصليشان نمي‌توانند براي آسايش انسان بكار روند.

 

كاربردهای تهويـه صـنعتی

كاربردهای تهويـه صـنعتی از نظـر تعـداد و تنوع نامحدود هستند، به بيان كلي، وظيفه سيستم‌های تهويه مطبوع صنعتی عبارتند از:

 • كنترل ميزان رطوبت مواد مرطوب
 • كنترل شدت واكنش‌هاي شيميايي و بيوشيميايي
 • محدود نمودن ميزان تغييرات مواد ظريف از لحاظ انقباض و انبساط حرارتي
 • فراهم نمودن هواي تميز و تصفيه شده كه اغلب براي كار راحت و توليد محصولاتي با كيفيت بهتر لازم مي‌باشد.

 

چرخه تبرید

هنگامی كه مبرد در سيستمی می چرخد از تعدادی تغيير حالت يا شرايط عبور مي‌كنـد كه هر یک را تحول مي‌نامند. مبرد از يک حالت اوليه شروع مـي‌نمايـد و پـس از عبـور از يـك ســـري تحولات كه سيكل ناميده مي‌شود مجددًا به حالت اوليه بر مي‌گردد.

جهت ايجاد برودت چرخه‌هاي گوناگونی مورد استفاده قرار مي‌گيرند از جمله مهمتـرين آن‌ها ميتوان چرخه تبريد تراكمی، چرخه تبريد جذبی و چرخه تبريد ترموالكتريک را نام برد.

يک چرخه ايده آل تبريد تراكمی بخار شامل چهار فرايند زير است:

 • جذب حرارت در فشار ثابت در اواپراتور
 • تراكم ايزنتروپيک در كمپرسور
 • دفع حرارت در فشار ثابت در كندانسور
 • خفقان در يك وسيله انبساط

 

برای آشنایی و خرید مینی چیلر خانگی کلیک  کنید!

 

اجزا اصلی یک سیستم تبرید تراکمی بخار

اجزا اصلی یک سیستم تبرید تراکمی بخار عبارتند از:

 • اواپراتور كه سطح تبادل حرارتی لازم براي انتقال حرارت از فضا يـا محـصول را بـه مبـرد تبخير شونده فراهم مي‌نمايد.
 • لوله مكش كه بخار كم فشار را از اواپراتور به مكش كمپرسور انتقال ميدهد.
 • كمپرسور كه بخار را از اواپراتور مكيده و دما و فشار آن را به حدی افزايش مي‌دهد كه بتواند با عامل تقطير معمولي، تقطير شود.
 • لوله گاز داغ يا تخليه كه بخار پر فشار و با دمای زياد را از خروجی كمپرسـور بـه كندانـسور مي‌رساند.
 • كندانسور كه سطح حرارتی لازم برای انتقال از بخار مبرد گـرم بـه عامـل تقطيـر را فـراهم  مي‌نمايد.
 • مخزن ذخيره مايع كه مايع تقطير شده را ذخيره مي‌نمايد و جريان ثابتی از مايع مورد نيـاز را به اواپراتور برقرار مي‌كند.
 • لوله مايع كه مبرد مايع را از مخزن ذخيره به كنترل كننده ماده مبرد مي‌رساند.
 • کنترل كننده ماده مبرد كه مقدار مناسبی از ماده مبرد را به اواپراتور مي‌رساند و فشار آن را طوری كاهش مي‌دهد كه مايع بتواند در فشار پايين مورد نظر تبخير شود.

 

چیلر تراکمی صنعتی

يک نمونه چيلر تراكمی در زير نشان داده شده است. چيلـر از كلمـه لاتـين Chill به معنای سرد كردن گرفته شده است.

يك چيلر تراكمی شـامل اجـزای گفتـه شـده در سيكل تبريد تراكمی مي‌باشد. در اواپراتور چيلـر آب سـرد توليـد شـده و از آن بـراي مـصارف گوناگون از جملـه تهويـه مطبـوع خانگی وکاربرد‌های صنعتی اسـتفاده مـي‌شـود.

در ايـن صـورت آب سـرد توسـط پمـپ سيركولاسيون سيكل بسته ای را بين اواپراتور و فـن كويـل يا دسـتگاه هواسـاز یا دستگاه صنعتی که قرار است گرمای آن توسط دستگاه چیلر دفع گردد طـی مـي‌كنـد. كندانسور نيز توسط آب خنک مي‌شود كه در برج خنک كن حرارت آن بازيابی مي‌شود و در کندانسور هوایی که مبرد توسط هوا خنک می‌شود.

مهریزان با بیش از 20 سال تجربه در طراحی و ساخت چیلر صنعتی برای انواع کاربردهای صنعتی، به خنک نگه داشتن تجهیزات شما حتی در دمای بالای محیطی تولید کمک می کنیم. چیلرهای صنعتی ما به عنوان یک پکیج کامل عرضه می‌شوند که به سادگی می‌توان آن را در جای خود نصب و روشن کرد.

مخزن داخلی به حفظ دمای آب سرد تا ± 1 درجه سانتی گراد و همچنین ذخیره سازی کمک می کند تا از افزایش دما جلوگیری شود، شما می توانید برای ساخت دستگاه های خاص و سفارشی برای هر برنامه خنک کننده فرآیند صنعتی روی ما حساب کنید.

چیلرهای ما با شعار گرما را میرود، دوستدار دستگاه صنعتی شماست.

 

کاربردهای چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03

چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03 ما با استفاده از خنک کننده واسطه (آب یا آب مقطر) برای خارج کردن گرما از تجهیزات شما در طول تولید استفاده می‌کنند. این چیلر برای بسیاری از کاربردهای صنعتی قابل استفاده هستند. از جمله:

 • ماشین های قالب گیری تزریقی که توسط چیلرهای صنعتی از گرمای بیش از حد محافظت می شوند.
 • پلاستیک سازی، مانند قالب گیری تزریقی
 • فرایند های تولید انواع خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها
 • صنایع دارویی و شیمیایی
 • دستگاه چاپ صنعتی
 • تولید و حمل و نقل
 • ساخت کامپوزیت
 • برش لیزری
 • ماشین سازی و قالب گیری
 • خنک کاری دستگاه های شتاب دهنده

 

نحوه عملکرد چیلر صنعتی

نحوه عملکرد چیلر صنعتی در فرآیندهای تولید با استفاده از دستگاه های مختلف صنعتی در اثر کارکرد این تجهیزات گرمای ناشی از اصطکاک و…تولید می‌شود که پس از کارکرد مداوم این دستگاه ها دما بشدت افزایش می یابد که این گرما حتما باید از سیستم دفع شود.

چیلرهای صنعتی ما با استفاده از سیال خنک کننده برای هدایت گرما از تجهیزات استفاده می‌کند.

اینکار سبب به حداکثر رساندن طول عمر قطعات دستگاه شما کمک می‌کند و تولید شما را در حرکت نگه نمی‌‌دارد. چیلر صنعتی با سیستم‌های HVAC استانداردی که در خانه یا محل کار خود دارید متفاوت هستند. یک سیستم پمپاژ سیال خنک را از چیلر به دستگاه شما هدایت می کند تا گرما را حذف کند و سپس مایع گرم شده را به چیلر بر می گرداند.

با از بین بردن گرما با استفاده از آب سرد، تجهیزات شما خنک می مانند.

چیلرهای صنعتی فرآیندی دارای چهار جزء اصلی هستند که هر کدام نقش حیاتی در فرآیند خنک سازی دارند:

اجزاء اصلی چیلر‌ صنعتی مدل TTS-CHI-03

چهار جزء اصلی چیلرهای صنعتی: اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و شیر انبساط

 اواپراتور: به عنوان اولین مرحله در مرحله خنک‌ سازی، آب فرآیند وارد اواپراتور می‌‌شود و گرما شروع به جوشاندن مبرد می‌‌کند که آن را از یک مایع کم فشار به یک گاز کم فشار تبدیل می‌کند. انواع مختلف اواپراتورها عبارتند از:

 

چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03
خرید چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03

 

اواپراتور‌های صفحه ای جهت تبادل حرارات در این نوع مبدل ها از یک مبدل حرارتی صفحه ای برای انتقال انرژی گرمایی از یک سیال به سیال دیگر استفاده می‌شود.

این سیالات به دلیل جدا شدن توسط یک سری صفحات که تبادل کننده گرما نیز هستند هرگز با یکدیگر برخورد نمی‌‌کنند. به طور معمول یک مبدل حرارتی صفحه ای شامل چندین صفحه موازی هستند که در بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند صفحات قرار گرفته گذرگاهی ایجاد می‌‌کنند که در آن سیال می تواند جریان داشته باشد.

سوراخ های خروجی و ورودی در گوشه و کنار صفحات قرار دارد که سیال سرد و سیال گرم را به سمت کانال ها هدایت می کند.

 تعداد صفحات در یک تبادل کننده از ده تا چند صد عدد صفحه است که تنها هدف از تعداد این صفحات رسیدن به سطح تبادل حرارات مورد نیاز است که تا هزاران متر مربع می تواند سطح یک مبدل باشد.

این صفحات اغلب توسط واشرهای آب بندی لاستیکی که در اطراف لبه صفحات قرار میگیرد آب بندی می شوند سپس صفحات بر روی هم فشرده می شوند تا اینکه هم اب بندی بشوند و هم شیار هایی که بر روی انها قرار گرفته بر هم دیگر منطبق شوند وکانال مسیر سیال را تشکیل دهند.

هدف از یک مبدل حرارتی صفحه ای انتقال انرژی حرارتی بین دو سیال است، بدون اینکه سیالات با هم مخلوط شوند.

به عنوان مثال، در موتورخانه‌های ساختمان، ممکن است بخواهید گرما را از یک سیستم اولیه متصل به یک دیگ بخار به یک سیستم ثانویه مستقل، در شبکه وظیفه گرمایش یا تامین آب گرم مصرفی دارد انجام دهد یا برای مثال اگر بخواهیم مقداری روغن را با استفاده از آب خنک کنید به راحتی می‌توانیم بدون عمل اختلاط این دو سیال با یکدیگر فرایند انتقال حرارت را انجام دهیم .

در مینی چیلر صنعتی نیز جهت خنک سازی سیال واسطه این مبدل استفاده می شود و از یک سمت ماده مبرد وارد ان می گردد و از سمت دیگر آب که پس از تبادل حرارت آب خنک می شود و به دمای مورد نظر میرسد و ماده مبرد نیز از حالت مایع به بخار تبدیل میگردد و ب سمت کمپرسور حرکت می‌کند.

این مبدل ها مانند همه ی مبدل های دیگر جریان مخالف هستند یعنی از یک سمت سیال گرم از سمت بالا وارد می شود و از پایین خارج می شود و از سمت دیگر سیال سرد از قسمت پایین وارد مبدل شده و پس از گرم شدن در مبدل به سمت بالا حرکت می کند و از ان خارج می‌شود.

انواع مبدل های حرارتی صفحه ای

اواپراتور چیلر صنعتی
اواپراتور چیلر صنعتی

 

 •  Brazed Plate Heat Exchangers: این ها تا حد زیادی برای کاربردهای تبرید صنعتی استفاده می شوند. مزیت اصلی این مبدل های حرارتی صفحه‌ای این است که در برابر خوردگی بسیار مقاوم هستند این به این دلیل است که آن‌ها را از ترکیبی از فولاد ضد زنگ و brazing مس ساخته شده است.

نکته ای که در استفاده از این مبدل ها در سیستم چیلر می باشد این است که حتما باید جریان اب وهمچنین دما به خوبی توسط کنترل کننده ای دقیق سنس گردد تا از یخ زدگی در این مبدل ها در سیستم های بالای صفر جلوگیری شود چون به محض یخ زدن آب سریعا مبدل می ترکد و سوراخ می شود.

نکته دیگر در این مبدل ها این است که چون راندمان بالایی دارند و به‌صورت خطی برای سرد سازی عمل می کنند و حجم ذخیره‌ای برای سیال مورد فرایند ندارند سریعا آب خنک میشود و از آن طرف هم سریعا گرم می گردد که این عمل سبب روسن و خاموش شدن دستگاه بصورت مکرر می گردد که سبب افزایش استحلاک و افزایش مصرف برق می گردد که برای حذف این مشکل حتما باید از یک مخزن ذخیره در مسیر جریان مبدل قرار گیرد که ما در چیلر صنعتی خودمان از مخازن استیل یا مخازن پلی اتیلن ضد زنگ که عایق شده می باشند استفاده می کنیم.

 • Gasketed Plate Heat Exchangers: این مبدل های حرارتی در صنعت HVAC، صنایع غذایی، داروسازی ها و.. مناسب هستند. این مبدل‌های حرارتی از واشر هایی برای آب بندی استفاده می کنند که در حین فرایند از نشت جلوگیری می کند.
 • Welded Plate Heat Exchangers: این تبادل کننده های حرارتی عمدتاً در صنایع نفت، گاز و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. مزیت این تبادل کننده های حرارتی این است که برای انتقال مایعات خورنده که به دماهای بالا می رسند، بسیار با دوام و ایده آل هستند. تنها مسئله این تبادل کننده‌های حرارتی صفحه ای هزینه بالای آن است.
مزایای مبدل حرارت صفحه ای
 • مبدل های حرارتی صفحه ای وزن کمتری دارند، نیاز به فضای کمتری دارند و در مقایسه با دیگر طرح های مبدل های حرارتی با اندازه یکسان کارآمدتر هستند.
 • در مدل ها ی مبدل با ظرفیت بالا تعویض و تمیز کردن صفحات کار ساده ای است زیرا صفحه می تواند به راحتی باز شود.
 • و بر خلاف مبدل های حرارتی پوسته و لوله، مبدل های حرارتی صفحه ای نیاز به فضای اضافی برای چیدمان و سرویس های دوره ای و تعویض کردن آن‌ها ندارد.
معایب مبدل‌های حرارتی صفحه ای
 • مبدل‌های حرارتی صفحه ای گران تر از دیگر طرح های مبدل های حرارتی می باشند.
 • اگر واشر یکی از صفحات نشتی پیدا کند و دو محیط به هم دیگر راه پیدا کنند و دو سیال باهم مخلوط شوند پیدا کردن واشر نشت شده بسیار دشوار است.
 • جایگزینی واشرهای صفحه ای می تواند دشوار یا غیرممکن باشد. برخی از واشرهای صفحه ای باید برای جایگزینی به تولیدکننده بازگردانده شوند که هم زمان زیادی می گیرد وهم هزینه بالایی دارد.
 • هنگامی که این صفحات با هم فشرده می شوند تا یک مسیر برای حرکت سیال را تشکیل دهند، چون فاصله بین هر یک از صفحات کوچک است، این احتمال گرفتگی مسیر و کاهش انتقال حرارت وجود دارد.

 

اواپراتورهای پوسته لوله

اواپراتور‌های صفحه ای نوع دیگر از مبدل ها هستند که کاربرد بسیار فراوانی در صنعت دارند و در چیلر صنعتی و خانگی بسیار پر کاربرد هستند. این مبل‌ها تشکیل شده اند از یک سری دسته لوله که در داخل یک پوسته قرار گرفته اند، در سمت لوله مبرد جریان دارد و در سمت پوسته آب  راندمان خوبی دارند احتمال نشت و ترکیدگی آنها کم است اما وزن و ابعاد بالایی دارند.

 

اواپراتورهای پوسته کویل

این مبدل ها نیز از نظر ظاهری تقریبا مشابه مبدل های پوسته لوله هستند . فقط تنها تفاوت آن در نوع لوله قرار گرفته شده در داخل پوسته است بدین صورت که لوله به صورت یک کویل مارپیچ در امده و سیال از داخل آن عبور می کند.

 

کمپرسور

کمپرسور به عنوان قلب سیستم تبرید مبرد را از حالت کم فشار به پر فشار تبدیل کند تا بتواند گرمای خود را در داخل کندانسور آزاد کند. کمپرسور مورد استفاده در چیلر صنعتی دارای انواع مختلفی می باشند که به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

 

کمپرسورهای سیلندر پیستونی

کمپرسور چیلر صنعتی مهریزان
کمپرسور چیلر صنعتی مهریزان

 

همان طور که می دانید از کمپرسورها برای فشرده سازی سیال استفاده می شود. کمپرسورها با توجه به ماهیت کاربرد انواع متعددی دارند. کمپرسورهای پیستونی یکی از معروف ترین انواع کمپرسور‌ها است. این کمپرسور ها رایج ترین نوع کمپرسور ها در صنعت می‌باشند.

این کمپرسور های پیستونی نوعی از کمپرسور های جابجایی مثبت هستند که سیال مورد تراکم از طریق حرکت پیستون به سمت بالا و پایین در داخل سیلندر عمل فشرده سازی را انجام می دهد.

 در چیلر های صنعتی و کلیه دستگاه های تبرید تراکمی برای فشرده سازی گاز مبرد استفاده می شود. گاز فشرده از تبخیر کننده چیلر گرفته می‌شود، فشرده می‌شود، سپس به کندانسور تخلیه می شود.

 

تشریح کمپرسور پیستونی
 • مکش: گاز تبرید از طریق لوله مکش به داخل کمپرسور کشیده می شود.
 • تخلیه: گاز تبرید فشرده شده در فشار بالاتری از طریق لوله دیس شارژ تخلیه می شود و به سمت تقطیر کننده هدایت می شود.
 • پیستون: کمپرسورهای پیستونی همانطور که گفته شد یکی از رایج ترین طرح های کمپرسور‌های چیلر هستند که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک کمپرسور چیلر معمولاً بنابر ظرفیت خود بین یک تا هشت پیستون خواهد داشت که هر کدام در داخل یک خط سیلندر نصب می شوند.

یک پیستون شامل بدنه ای استوانه ای شکل است که رینگ های پیستونی در اطراف بدنه اصلی نصب می شوند (از رینگ های پیستون برای آب بندی فضای بین پیستون و بدنه سیلندر استفاده می شود). پیستون ها به طور خطی درون سیلندرهای خود حرکت می کنند، گاز تبرید را به داخل می کشیدند، و پس از فشرده سازی از داخل سیلندر خارج می کنند.

 • شیر مکش: زمانی که پیستو نبه سمت پایی حرکت می کند به دلیل پایین امدن فشار مکشی ایجاد می کند که سبب باز شدن دریچه مکش و تخلیه گاز مبرد به دخل سیلندر می شود و هنگامی که حجم سیلندر به طور کامل توسط گاز مبرد اشغال شد گفته می‌شود که سیلندر شارژ شده است.
 • شیر تخلیه: هنگامی که سیلندر به طور کامل شارژ شد، پیستون شروع به حرکت به سمت دریچه های مکش و تخلیه می کند. با حرکت پیستون به سمت بالا گاز را فشرده می شود وفشار ودمای آن بالا می‌رود. در یک فشار تعیین شده، دریچه های تخلیه باز می‌شوند و گاز فشرده از سیلندر تخلیه می شود. در مقایسه با فشار مکش فشار تخلیه بیشتر است.
انواع کمپرسور پیستونی

 

قیمت چیلر صنعتی سیلندر پیستونی
قیمت چیلر صنعتی سیلندر پیستونی

 

کپرسورهای پیستونی در مدل های نیمه بسته و بسته وباز در بازار میجود هستند و بنابر ظرفیت دستگاه مدل مناسب انتخاب می گردد.

 • کمپرسورهای بسته: کمپرسور بسته کمپرسور و موتور در داخل یک پوسته قرار گرفته و جوشکاری شده است. اگر موتور چنین کمپرسوری بسوزد یا سوپاپ آن بشکند کمپرسور غیر قابل استفاده می شود.لوله مکش از اواپرتور به داخل پوسته منتقل شده است.

گاز سرمازا محتوىات داخل پوسته از جمله الکتروموتور را خنک می‌کند. قطر لوله رانش کوچک تر از قطر لوله مکش کمپرسور بوده و داخل کمپرسور از میان پوسته عبور کرده به کندانسور هدایت می‌شود. به طور معمول کمپرسور های بسته را تا ظرفیت ۲۰ تن تبرىد تولید می کنند. بر روی بیشتر کمپرسور‌های بسته سه عدد لوله متصل شده است.

 • کمپرسور‌های نیمه بسته: کمپرسور‌های نیمه بسته قابل تعمیر می‌باشند و قسمت‌های مختلف بدنه بصورت پیچ ومهره‌ای به یکدیگر متصل شده اند و در ظرفیت‌های ۲ اسب به بالا در بازار یافت می‌شوند.
 • کمپرسور‌های باز: در این نوع کمپرسور ها قسمت کمپرسور والکترو موتور کاملا از یکدیگر جدا می باشند وانتقال نیرو توسط کوپلینگ یا بصورت تسمه‌ای صورت می گیرد.

همگی از برنده های معتبر جهان بوده و همراه برگه اصالت می باشند.این برند ها عبارتند از:دانفوس کوپلند بیتزر رفکامپ فراسکلد بوک کالترون امبراکو

کمپرسورهای اسکرال

کمپرسور اسکرول (که کمپرسور مارپیچ نیز نامیده می‌شود)، دستگاهی برای فشرده سازی مبرد است. بسیاری از سیستم های تبرید مسکونی از یک کمپرسور اسکرول استفاده می کنند. در چیلر صنعتی نیز در ظرفیت پایین استفاده از آن ها مناسب هست چون که قیمت مناسبی دارند.

و در ظرفیت های دو اسب تا سی اسب در بازار موجود می باشند. برند های متدوال این کمپرسور ها شامل کوپلند دانفوس و بیتزر می باشند.

 

تشریح کمپرسور اسکرال کوپلند

کمپرسور اسکرول کوپلند شامل یک مارپیچ یا اسکرول هستند که یکی ثابت ودیگری متحرک می باشد بدین صورت که این دو مارپیچ بر روی هم دیگر قرار می‌گیرند و مارپیچ متحرک درون ثابت حرکت گردشی انجام می دهد و یک مسیری را تراکم گاز مبرد و به حرکت درآوردن آن ایجاد می‌کند.

این کمپرسور‌ها کارکرد یکنواخت دارند و به همین دلیل صدا و لرزش کمی دارند و بدلیل عدم استفاده از شیر‌های ورودی و خروجی راندمان بالایی دارند.

 

کمپرسورهای روتاری

کمپرسورهای روتاری که به کمپرسور های دوار نیز معروف هستند به صورت هرمتیک مهر و موم شده اند یعنی کمپرسور و موتور در داخل یک پپوسته قرار گرفته اند و توسط یک شفت به هم متصل شده‌اند.

این کمپرسور‌ها به دلیل طراحی فشرده و ابعاد کوچکی که دارند، به طور گسترده ای برای یخچال ها، فریزرها و کاربردهای تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کمپرسور‌ها تا ظرفیت سه اسب به راحتی در بازار موجود است.

 

کندانسور

گاز مبرد پس از خروج از کمپرسور که دما و فشار آن افزایش یافته وارد کندانسور می‌شود و توسط هوا یا آب خنک می‌گردد و آن را دوباره به مایع کم فشار با دمای پایین تبدیل می‌کند. کندانسور‌ها بنابر نوع کاربری دستگاه و شرایط محیطی شامل کندانسور هی هواخنک وآب خنک می باشند.

 • کندانسور های هواخنک: در کندانسور های هوا خنک سیال واسطه جهت خنک کاری گاز خروجی از کمپرسور هوا می باشد بدین طریق که هوا توسط فن با دبی مورد نیاز از روی سطح کویل عبور می کند وانتقال حرارت وعمل خنک کاری گاز مبرد را انجام می دهد و گاز مبرد به حالت مایع تبدیل می‌شود.

امروزه این کندانسور‌ها از نظر ساختاری دو نوع می باشند:

 • کندانسورهای فین تیوب: این کندانسور‌ها که از رایج ترین نوع کندانسور‌ها در بازار می باشند و در اکثر دستگاه های تبرید تراکمی از آن‌ها استفاده می‌شود این مبدل‌ها تشکیل شده از لوله های مسی و فین های آلومینیومی می‌باشند که لوله ها درون فین های قرار می‌گیرند و به یکدیگر توسط دستگاه اکسپندر متصل می‌شوند. فین‌ها بنابر شرایط محیطی توسط یک سری روکش های مخصوص در برابر هوای الوده مقاوم گردند این فین ها به بلوفین و گلدفین معروف هستند.
 • کندانسور‌های میکروچنل: نسل جدید کندانسور‌های هوایی می باشند این مبدل ها کاملا از جنس الومینیوم می باشند که این خود سبب افزایش راندمان به میزان چشم گیری شده است از طرف دیگر لوله‌هایی که برای عبور مسیر سیال مورد انتقال حرارات استفاده شده کانال های کوچکی هستند که باعث شده نسبت سطح انتقال حرارت به مقطع عبور گاز افزایش یابد. این‌ها نسبت به کندانسورهای فین تیوب ابعاد و وزن کمتری دارند.

 

شیرانبساط

شیر انبساط چیلر صنعتی مهریزان
شیر انبساط چیلر صنعتی

 

شیرهای انبساط دستگاه‌هایی هستند که برای کنترل جریان مبرید در یک سیستم تبرید استفاده می شوند. آن‌ها به تسهیل تغییر فشار مبرد از فشار بالای سیستم به فشار پایین سیستم کمک می کنند.

اصطلاح «سمت فشار پایین» برای نشان دادن بخشی از سیستم که تحت فشار پایین عمل می کند، به کار می رود که همان اواپراتور است.

از «سمت فشار بالا» برای نشان دادن بخشی از سیستم که تحت فشار بالا عمل می کند، استفاده می شود که همان کندانسور است.

 

اساساً چهار نوع شیر انبساط وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرند. به این شیرها دستگاه های اندازه گیری نیز گفته می شود:

 •  شیرهای انبساط خودکار
 • شیرهای ترموستاتیک
 • لوله مویین
 • شیرهای شناور
شیر انبساط خودکار

شیر انبساط خودکار با استفاده از دیافراگم که متاثر از فشار اواپراتور است، جریان مبرید را از خط مایع به اواپراتور تنظیم می کند. فشار ثابتی را در تبخیر کننده حفظ می کند.

 • شیر انبساط ترموستاتیک: شیر انبساط ترموستاتیک از یک مکانیسم دریچه برای کنترل جریان مایع به داخل کویل اواپوراتور استفاده می کند.

میزان جریان توسط فشار در اواپوراتور کنترل می‌شود. این نوع شیر انبساط برای سیستم‌هایی مناسب از که همواره بار در نوسان باشد بنابراین برای استفاده در سیستم‌های تهویه صنعتی که شوک حرارتی بالا است گزینه مناسبی می‌باشد و هنگامی که اواپراتور گرم می شود دریچه شیر انبساط بیشتر باز شده و مسیر مایع مبرد را باز می کند تا فشار اواپراتور متعادل گردد.

همچنین معمولاً به عنوان شیر TXV، TEV یا TX نیز گفته می شوند. یک بالب حس کننده وجود دارد که دمای کویل را در خروجی تشخیص می‌دهد بالب باید محکم به لوله خروجی اواپراتور متصل گردد و در جای مناسب خودش قرار گیرد تا تغییر شرایط در اواپراتور را سریعا دریافت کند و پاسخ سریع به شیر دهد.

به همین ترتیب، هنگامی که دمای تبخیر کننده به دلیل عدم تقاضا برای خنک شدن کاهش می یابد، فشار در بالب افت خواهد کرد؛ از این رو باعث می شود که مسیر عبور مایع به سمت اواپراتور بسته شود.

 

مزایای چیلر صنعتی

چیلر صنعتی به نگهداری تجهیزات شما در دمای عملیاتی ایمن و خنک نگه داشتن قطعات در طول فرآیندها کمک می کنند.

در اینجا فقط چند مورد از مزایای انتخاب چیلر صنعتی ما برای نیازهای خنک کننده تجهیزات شما آورده شده است:

کنترل دقیق دما

از طرفی تجربه کار با فرآیندهای صنعتی، سبب شده اهمیت کنترل دقیق دما را درک کنیم. ما راه حل های مهندسی شده مقرون به صرفه را با استفاده از بکارگیری تجهیزات خاص در دستگاه چیلر و استفاده از مخازن خاص برای حفظ کنترل دمای +/- 1 درجه سانتی گراد ارائه داده ایم و در مدل های دیگر از دستگاه نیز کنترل دما برای +/-0.1 درجه نیز فراهم شده است.

 

مقیاس پذیر

همه‌ی چیلر‌های صنعتی ما برای رشد درآینده قابل ارتقا هستند. یعنی اگر در یک زمانی بخواهیم ظرفیت را تغییر دهیم یا اینکه سیستم کنترلی خاصی بر روی دستگاه اضافه کنیم به راحتی اینکار را می توانیم انجام دهیم.

 

عملکرد متوالی

طراحی خاص دستگاه چیلر صنعتی مهریزان سبب شده که تا حد امکان مشکل از مدار خارج شدن دستگاه به وجود نیاید یعنی با استفاده از گزینه های افزدونی این امکان برقرار می‌شود تا درصورت از کار افتادن یک مدار در سیستم مدار دیگری برای ادامه کار در دستگاه وجود داشته باشد.

همچنین استفاده از کمپرسور‌هایی که بتوانند سیستم را بطور پیوسته تغییر ظرفیت دهند برای مثال کمپرسورهای اسکرال دیجیتال و بی بار کردن سیلندر در کمپرسورهای پیستونی و حتی استفاده از پمپ آب گردش رزرو، توانسته مشکلات از مدار خارج شدن دستگاه را رفع کند.

 

قابلیت سرد کردن روغن

در محیط های صنعتی با کاربری دستگاه های خاص در بعضی موارد مجبور هستیم جهت خنک کاری دستگاه مذکور عملیات خنک کاری را توسط روغن انجام دهیم از این رو چیلر‌‌های روغن ما بطور خاص برای ماشین آلات صنعتی طراحی شده‌اند تا کارایی و طول عمر تجهیزات را افزایش دهند.

 

انواع چیلر صنعتی

مجموعه ما علاوه برخط تولید سفارشی دستگاه های چیلر صنعتی مختلف به طور روزانه و همچنین ذخیره سازی دستگاه ها در انبار سبب شده تا در کمترین زمان ممکن تحویل دستگاه به شما انجام شود و حتی می‌‌توانید چیلر‌‌های خود را به طور جزیی نیز سفارش دهید تا با مشخصات شما مطابقت داشته باشد.

انواع چیلر صنعتی عبارتند از:

چیلر صنعتی اسکرول یا اسکرال

چیلرهای اسکرول ما که در دونوع هوا خنک و آب خنک در شرایط کارکرد بالای صفر وزیر صفر ساخته می‌شوند دارای کمپرسور‌هایی از ۲ تا ۳۰ اسب بخار هستند. این کمپرسور‌ها همان طور که توضیح داده شد از مارپیچ‌های به هم پیوسته برای تحت فشار قرار دادن مبرد داخل کمپرسور استفاده می‌کنند.

چیلرصنعتی اسکرول برای نیازهای خنک کننده تجهیزات کوچک یا تکی به خوبی کار می‌کنند و برای برنامه های کاری که کمتر از ۲۴ ساعت در روز کار می‌کنند عالی هستند.

 

خلاصه
 • با هوا یا آب خنک می شود.
 • قدرت کمپرسور ۲ تا ۳۰ اسب بخار.
 • نیازهای خنک کننده کمتری را برآورده می کند.

 

چیلر صنعتی نیمه هرمتیک یا سیلندر پیستونی

این چیلر‌ها برای کاربردهای خنک کننده و تبرید صنعتی بزرگتر استفاده می شوند، این چیلر‌های صنعتی با هوا یا آب خنک می شوند چیلر‌های نیمه هرمتیک یا سیلندر پیستونی ما با قدرت کمپرسور ۲۵ تا ۱۰۰ اسب بخار در دسترس هستند، دارای گزینه‌های سفارشی سازی زیادی هستند تا نیازهای پروژه شما را برآورده کنند البته در ظرفیت ها پایین ۲ تا ۲۵ اسب نیز قابل ساخت هستند.

خلاصه
 •  با هوا یا آب خنک می شود
 • قدرت کمپرسور ۲۵ تا ۱۰۰ اسب بخار
 • نیازهای بزرگ سرمایشی و تبرید صنعتی

چیلر صنعتی اسکرو

چیلر صنعتی اسکرو از حرکت و نیروی مارپیچ ها برای فشرده سازی مبرد استفاده می‌کند. این کمپرسور‌ها در کاربردهای سبک یا سنگین قابل استفاده هستند و بین قدرت کمپرسور ۳۵ تا ۲۲۰ اسب بخار در دسترس هستند.

یکی از مزیت‌های چشم گیری که این کمپرسور‌ها دارند کنترل ظرفیت پیوسته آن‌ها می باشد که در چهار ظرفیت ۲۵ – ۵۰ – ۷۵ – ۱۰۰ می توانند ظرفیت را تغییر دهند.

خلاصه
 • قدرت کمپرسور ۳۵ تا ۲۲۰ اسب بخار
 • الزامات خنک کننده سبک یا سنگین
 • کنترل ظرفیت پیوسته
 • با هوا یا آب خنک می‌شوند.

 

سیستم‌های کندانسور اسپلیت

نوعی دیگر از چیلر صنعتی ما سیستم های کندانسور اسپلیت را دارا می باشند که به شما این امکان را می‌دهند تا کندانسور و کمپرسور را در مناطق جداگانه قرار دهید.

آن‌ها برای کاربردهای فرآیند صنعتی در محیط های خورنده و فضاهایی با مشکلات تهویه و گرما رو برو هستند مناسب هستند بسته های مخزن و پمپ پکیج مخزن و پمپ سیرکولاسیون آب مدار خنک سازی در ظرفیت بین ۳۰ تا ۳۰۰۰۰ گالن موجود است که همراه با چیلر صنعتی خریداری شده نصب می گردد میزان ظرفیت پمپ و مخزن بسته به ظرفیت چیلر صنعتی تعیین می‌گردد.

همچنین بسته به نیاز خود می توانیم جنس های مختلف پلی اتیلن فولاد ضد زنگ و استیل یکی را انتخاب کنیم .کارشناسان چیلر صنعتی ما می توانند به شما در تعیین بهترین پکیج مخزن و پمپ به شما کمک کنند.

 

چیلر صنعتی چیست؟

چیلر صنعتی برای خنک سازی مکانیزم ها و ماشین آلات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

چیلر گرما را از آب فرآیند خارج کرده و از طریق فرآیند تبادل حرارتی به هوا منتقل می‌‌کند. چیلر‌های با استفاده از کمپرسور مکانیکی و چرخه تبرید، می‌‌توانند آب را تا زیر دمای محیط خنک کنند.

ظرفیت چیلر‌های آبی معمولاً بر حسب تن و BTU/hr سرمایش اندازه گیری می شود.

نکته حرفه ای: همیشه دمای محیط و سایر عوامل مانند دمای نقطه تنظیم را که در زمان ایجاد ظرفیت نامی چیلر در نظر گرفته شده‌اند، بررسی کنید. در دماهای محیطی بالا یا دمای نقطه تنظیم پایین، چیلر نمی‌تواند گرمای زیادی را جابه جا کند. بنابراین یک چیلر دو تنی که در یک مجموعه شرایط مساعد تعیین ظرفیت شده است، نسبت به یک چیلر دو تنی که در یک جموعه با شرایط نامطلوب قرار داده شده است بازده متفاوتی دارد.

 

چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03 چگونه کار می کند؟

آب خنک شده از مخزن خارج می شود، از چیلر به بیرون پمپ می شود پس از گرما گیری مجددا به اواپراتور بر می گردد مجددا خنک می شود و دوباره به مخزن می‌ریزد و در آنجا ذخیره می گردد، یک ترموستات قابل تنظیم دمای مایع را حس می کند و به کمپرسور چیلر فرمان می‌دهد که بچرخاند تا دمای مخزن را ثابت نگه دارد.

در چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03 به دلیل استفاده از مدار بسته استفاده از سیال بدون آلایندگی و تمیز می تواند عمر دستگاه را طولانی تر کند که این خود مزیت محسوب می‌شود و به همین دلیل است که در که در چیلر‌ صنعتی از آب مقطر برای سیال واسطه استفاده می کنند.

 

استفاده از مبدل حرارتی خارجی در کاربرد و قیمت چیلر صنعتی

در بعضی کاربردهای صنعتی هدف از خنک کاری خنک کردن ماده واسطه خود دستگاه صنعتی است برای مثال دستگاهی وجود دارد که برای خنک کردن آن از روغن با دمای مشخص با دبی مورد نیاز باید استفاده شود یا اینکه در فرایند تولید نان در یک نانوایی جهت تامین آب خنک آشامیدنی استفاده از یک مبدل حرارتی خارجی ضروری است چرا که دستگاه چیلر آب خنک را فراهم می‌کند و آن‌را به مدار ثانویه که وظیفه خنک کاری سیال فرایندی را دارد ارسال می‌کند.

این بدان معنی است که می توانید همان آب عبوری از چیلر را در یک حلقه نگه دارید. مبدل حرارتی انتقال حرارت را با مواد مصرفی نهایی شما انجام می‌دهد و در واقع این دو هرگز با هم مخلوط نمی‌شوند.

همچنین چیلر‌‌هایی که در صنعت غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند همگی این قابلیت را جهت حفظ شرایط بهداشتی دارا می باشند.

 

چیلر صنعتی در صنایع داروسازی

چیلر صنعت داروسازی بخش های مهمی از صنعت تولید مواد دارویی هستند. تقریبا تمام داروها نیاز به آب سرد در تولید خود دارند از آنتی بیوتیک‌ها گرفته تا به داروهای پیچیده قلب و عروق؛ چیلرها کنترل دقیقی بر فرایند سرد کردن آب فراهم می کنند.

این چیلر صنعت دارویی از نظر قدرت خنک کننده ۱۰ تا ۱۵ تن دارند. تمام چیلرهای دارویی اجزایی مانند همه چیلر صنعتی دیگر شامل تبخیر کننده، پمپ ها، شیر انبساط، برج های خنک کننده و لوله ها، کندانسورها، کمپرسورها، فیلترها و مخازن است، که شامل کندانسور‌های هوا خنک نیز می‌شوند.

 

قیمت چیلر صنعتی لیزر

فرایند عملیاتی کردن یک لیزر صنعتی شامل تبدیل انرژی الکتریکی به نور در طول موج و فاز برابر با استفاده از گازهای کمکی (مخلوط هایی از نیتروژن، مونوکسید کربن، و هلیوم) است. این روش برش تولید مقادیر قابل توجهی از گرما را همرا دارد که ممکن است به دستگاه لیزر آسیب برساند.

چرا که فرایندهای صنعتی حساس به گرما در صورتی که شرایط حرارتی تنظیم نشده نداشته باشند، علاوه بر اینکه سبب آسیب رسیدن به دستگاه می شود سبب آسیب رسیدن به محصول نیز می‌شود.

 

ملاحظات در هنگام خرید چیلر لیزر

عوامل کلیدی برای در نظر گرفتن در هنگام خرید چیلر لیزری هستند که عبارتند از:

 • بالا بودن ظرفیت چیلر نسبت به ظرفیت لیزر به میزان استادارد
 • هزینه نصب و خرید
 • نوع قطعات به کار رفته در دستگاه
 • ویژگی ها و قایلبت های اضافی دستگاه

 

چیلر صنعتی دستگاه قالب تزریق

چیلر صنعتی برای قالب گیری تزریقی در صنعت قالب گیری ضروری است. در قالب گیری تزریقی، پس از اینکه پلاستیک کل حفره قالب را پر می‌کند، قالب باید سرد شود تا پلاستیک مذاب به سرعت خنک و جامد شود.

از جمله قطعات قالب گیری شده تزریقی مانند داشبورد خودرو از نظر اندازه نازک و بزرگ هستند در دستگاه قالب گیری تزریقی موردی که بسیار حایز اهمیت می‌باشد ثابت نگه داشتن دمای آب خنک کننده تجهیزات می باشد؛ چرا که بالا رفتن یا پایین بودن دمای آب بر کیفیت محصولات بسیار اثر می گذارد و در اینجا چیلر وظیفه‌ی تنطیم نمودن دمای آب را بر عهده دارد پس در انتخاب آن دقت کنیم.

 

چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03 زیر صفری 

چیلر‌ صنعتی در محدوده دمای بالای صفر و همچنین زیر صفر قابل طراحی و ساخت هستند و در دما های منفی ۱۵ تا منفی ۲۵ درجه بسیار پر کاربرد هستند که دمای مورد نیاز ما بنابر نوع کاربری تعیین می‌گردد.

در این چیلر‌ها سیال واسطه محلول ضد یخ اتیلن گلیکول می‌باشد. این چیلر‌ها نسبت به چیلر‌های بالای صفری از حساسیت بالاتری برخوردار هستند و تعمیرات و نگهداری آن‌ها نیازمند افراد متخصص می باشد در ضمن ساخت آن‌ها نیز مستلزم یکسری قطعات اضافه می‌باشد که از روی آن از روی ظاهر به راحتی میتوان تفاوت آن‌ را با چیلر بالای صفر متوجه شد.

 

کاربرد و عوامل موثر در قیمت چیلر صنعتی زیر صفری

 • زمین های اسکی روی یخ
 • سردخانه‌های زیر صفری
 • آزمایشگاه ها
 • صنایع شیمیایی و پتروشیمی
 • صنایع نظامی
 • صنایع داروسازی وپزشکی
 • دستگاه‌های یخ ساز
 • فرایند تولید مواد غذایی ونوشیدنی‌ها

برای دریافت کاتالوگ و لیست قیمت چیلر صنعتی، با ما تماس بگیرید: ۰۹۱۳۸۱۹۳۸۷۴

 

 

توضیحات تکمیلی

ظرفیت تولید شده در سال

۴۰ عدد

نوع کمپرسور

سیلندر پیستونی

ابعاد داخل دستگاه

بنا به سفارش

ابعاد خارج دستگاه

بنا به سفارش

جنس بدنه خارجی

گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

ثبات دما

بالای صفری

نوع کنترل

میکروکنترل

سیستم برودت

تراکمی تبریدی

نوع کندانسور

فین تیوب

نوع فن کندانسور

آکسیال برند‌های مطرح بازار شامل: EBM یا زیلابگ

نوع اواپراتور

پوسته لوله

قطعات مدار گاز

دانفوس

نوع اکسپنشن

ترموستاتیک

نقد و بررسی مشتری

از 5 ستاره 5 امتیاز گرفته
7 نقد و بررسی
4 ستاره 0 0 %
3 ستاره 0 0 %
2 ستاره 0 0 %
1 ستاره 0 0 %

7 نظر با امتیاز 5 ستاره ( 7 از 7 )

(نمایش نتایج فیلتر نشده)

7 پاسخ برای چیلر صنعتی مدل TTS-CHI-03

اضافه کردن دیدگاه

از یکی از نوع فایل مجاز استفاده کنید: jpg,png . حداکثر اندازه مجاز است: 2 MB.

  سوالات متداول: